Rodo

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy (strona www), wykorzystywanie adresu e mail.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy LHT Lublin Al. Zygmuntowskie 4, 20-410 Lublin.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy o usługi (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
2. kontaktowym, informowania o działalności Klubu Sportowego LHT Lublin Al. Zygmuntowskie 4, 20-410 Lublin. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
3. zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), w tym zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
3. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania:

1. W zakresie wewnętrznych celów administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Klubu Sportowego LHT Lublin Al. Zygmuntowskie 4, 20-410 Lublin. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
2. W zakresie przesyłania informacji drogą elektroniczną do momentu cofnięcia zgody.

Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Można skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres siedziby administratora danych osobowych lub adres email lht.lublin@wp.pl

Ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania w celach informowania o wydarzeniach Klubu Sportowego LHT Lublin Al. Zygmuntowskie 4, 20-410 Lublin.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości informowania o wydarzeniach Klubu Sportowego LHT Lublin Al. Zygmuntowskie 4, 20-410 Lublin..